Asociatīvās kārtis "Tava Pasaule"

Metode "Tava Pasaule" paredzēta profesionālai lietošanai profesionāļiem (pedagogiem, psihologiem, karjeras konsultantiem, koučiem, grupu treneriem, supervīzoriem u.c.), kuri strādā ar cilvēkiem, veicinot viņu personīgo un profesionālo izaugsmi!

Asociatīvo kāršu izmantošana gan individuāli, gan grupās veicina komunikāciju un dialogu par dažādām, ar personības izaugsmi, saistītām lietām, empātiju un ieklausīšanos viens otrā, stāstu stāstīšanu. Metode projektīvā veidā ļauj ieraudzīt savus resursus un barjeras, veicina radošu problēmu risināšanu un attīsta iztēli.

Vairāk par metodi "Tava Pasaule"- VIAA izdotajās "Karjeras Ziņās": http://viaa.gov.lv/library/files/original/KarjerasZinas_2016_1.pdf

Izstrādāja: Dr. Agita Šmitiņa, SIA Amber Puzzle

The "Your World" method is intended for professional use by professionals (educators, psychologists, career counselors, coaches, group trainers, supervisors, etc.) who work with people, promoting their personal and professional growth! The use of associative cards, both individually and in groups, promotes communication and dialogue about various things related to personal growth, empathy and listening to each other, storytelling. The method allows you to see your resources and barriers in a projective way, promotes creative problem solving and develops imagination.