Mācību metodiskais līdzeklis "Karjeras kompass"

Karjeras kompasa metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands. Ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodiskais līdzeklis izveidots, balstoties uz pētījumiem un darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā. Karjeras kompass var tikt izmantots kā darba lapa - papīra un ierastās A4 lapas formātā- kā palīgmateriāls, ko izmanto sarunas laikā, atbildot uz svarīgiem jautājumiem attiecībā par savu karjeru un karjeras kompetencēm. Taču aktīvāka un iedarbīgāka metode ir, klientam un konsultantam aktīvi mijiedarbojoties, izmantot Karjeras kompasu, kas ir attēlots uz t.s. Karjeras paklāja.

Karjeras paklājs ir 2x2 metru diametra laukums, kas nedaudz atgādina iecienīto veiklības spēli „Tvisters”. Kad paklājs ir izklāts uz grīdas, klients var izvēlēties uz kura laukuma un ar kādu sev aktuālo jautājumu nostāties. Uzdodot atvērtus jautājumus, konsultants, vai arī citi grupas dalībnieki var palīdzēt klientam „veikt gājienus”, kas palīdzēs izpētīt un rast atbildes uz aktuālajiem karjeras jautājumiem.

Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši Marinkas Kaupersas (Marinka Kuijpers, Hāgas Lietišķo zinātņu universitātes „Profesionālās izglītības pedagoģijas” lektore, Nīderlandes karjeras kompetenču vadošā pētniece) nosauktajām karjeras kompetencēm, kas aptver motivācijas refleksiju – savu vēlmju un vērtību pārskatīšana, attiecībā uz savu karjeru; īpašību refleksiju –  sev piemītošo spēju pārskatīšanu un attīstību saistībā ar savu karjeru; darba iespēju izpētes prasmju attīstību, jeb orientāciju uz personīgās identitātes un prasmju saskaņošanu ar konkrētā darbavietā nepieciešamajām vērtībām un prasmēm; kā arī karjeras virzību– ar karjeru saistīta plānošanu, mācību un darba procesa ietekmēšanu; un sociālo kontaktu veidošanu.

Karjeras kompasu Latvijā adaptējusi Valsts izglītības attīstības aģentūra, metodiku izstrādājusi Agita Šmitiņa, Dr.Sc.admin

Vairāk info: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_specialistiem/